English

תושבי אל עראקיב ופעילים של הפורום לדו קיום בנגב מדווחים כי הקק"ל חזר לבצע פעולות יעור נרחבות מצפון לאל עראקיב בצמוד לשטחי הכפר. חשש כבד כי בכוונת הקק"ל להמשיך את העבודות לתוך שטחי הכפר.

בשטח נמצאים מאז סוף השבוע כלים כבדים המישרים את הקרקע ופועלים הנוטעים עצים. העבודות מתבצעות כרגע על שטחים היסטוריים של שבט העלאמת שבניו הם פליטים בירדן משנת 1948.
ע"פ תוכניות קק"ל מיועד השטח שמצפון לאל עראקיב להיות חלק מיער "GOD-TV" שניטע בכספי תורמים אוונגליסטים, המסייעים בכספם גם לחפירות ארכיאולוגיות באתר שזוהה ככנסיה נוצרית קדומה בסמוך לישוב גבעות בר. יער "טלויזית האלוהים" אמור על פי תוכניות הקק"ל להיות המשכו של "יער השגרירים" שיוקם על שטחי אל עראקיב.

מתוך סרטון הוידאו של GOD TV בנגב -screen print

למרבה האירוניה משתפת קק"ל פעולה עם כנסיות אוונגליות הרואות ביהוד הארץ שלב בתהליך חזרתו של ישו. כנראה שכל דבר טוב כדי להרחיק את הבדווים ולנשל אותם מאדמתם.

בסרטון וידאו המופיע באתר GOD TV  מספר הכומר רורי אלק כשהוא עומד בסמוך לשטח שבו ניטעו כבר כחצי מליון עצים על הקול האלוהי ששמע לטענתו והורה לו לטעת מליון עצים. זה בדיוק מה שתעשה הכנסייה שלו יחד עם הקק"ל.

( http://www.god.tv/excavation ראו מדקה 21 ).

צילומים באדיבות הפורום לדו קיום בנגב:

יער טלויזית האלוהים